Privacy Policy Privatum

Privatum vindt de bescherming van privacy en gegevens erg belangrijk. Met deze privacyverklaring wil Privatum je informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Privatum zal de persoonsgegevens verwerken met respect voor je privacy en met inachtneming van de toepasselijke privacy wetgeving.

Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan deze privacyverklaring aan te brengen.  Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, wordt verzocht regelmatig deze privacyverklaring te consulteren.

Deze privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op: 6 september 2019.

 

1.   WAT BETEKENT?

Verwerking van persoonsgegevens: Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. Persoonsgegevens zijn alle informatie over een natuurlijk persoon, waarmee men deze persoon direct of indirect kan identificeren.

Een verwerker: Een verwerker is  een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een andere orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

De verantwoordelijke voor de verwerking: De verantwoordelijke voor de verwerking is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt

 

2. VOOR WIE GELDT DEZE PRIVACYVERKLARING?

Deze Privacyverklaring geldt voor alle prospecten, klanten, leveranciers, bezoekers van de website, bezoekers van de Privatum kantoren, sollicitanten en alle andere personen die geen werknemers zijn en waarvan Privatum persoonsgegevens verwerkt.

 

3. CONTACTGEGEVENS PRIVATUM

Privatum NV
Klaverbladstraat 7a bus 5
3560 Lummen
hello@privatum.be
+32 13 32 36 49
KBO: 0699.533.712

 

4. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING?

Privatum wordt beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking wanneer ze het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens zelf bepaalt.

Enkel in het geval Privatum optreedt in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking zijn punten 5 tot en met 10 van deze privacy statement van toepassing.

Indien je je rechten als betrokkene wenst uit te voeren, moet je je steeds wenden tot de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

5. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN DOOR PRIVATUM VERWERKT?

5.1      Gebaseerd op de uitvoering van een overeenkomst

Jij bent betrokken partij bij de overeenkomst, of je wil op jouw verzoek tot een overeenkomst komen en Privatum moet hiervoor voorafgaand persoonsgegevens verwerken.

 • Bij het solliciteren bij Privatum.
  Privatum zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste en gemotiveerde medewerkers om ons team te versterken. Tijdens de sollicitatie procedure worden persoonlijke gegevens zoals identificatie gegevens, competenties, curriculum vitae verwerkt.
 • Persoonsgegevens die verwerkt worden voor klanten- en leveranciersadministratie
  Privatum legt een lijst (CRM) aan met contactgegevens van klanten, leveranciers en prospecten met als doel het versturen van commerciële boodschappen en voorstellen of voor het opvolgen van bestaande contracten en/of bestellingen. Deze lijst wordt ook aangewend om bestaande zakenrelaties uit te nodigen op netwerk-events.
 • Bij het invullen van het contactformulier op de website.
  Indien je meer info wenst over de diensten van Privatum, is het mogelijk via een webformulier op de website contact te nemen met Privatum.  Hierbij worden persoonlijke identificatiegegevens verwerkt om je zo op een correcte manier antwoord te kunnen bieden.
 • Bij het deelnemen aan een event en/of opleiding.
  Privatum organiseert events en opleiding. Bij de organisatie hiervan verwerken we persoonlijke identificatiegegevens en professionele gegevens bij de inschrijving voor het vlotte verloop te garanderen en administratieve opvolging te doen.

 

5.2      Gebaseerd op je toestemming

Bij het verwerken van persoonsgegevens gebaseerd op jouw toestemming, heb je steeds het recht je toestemming in te trekken.  Zie 10. WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DEZE UITOEFENEN?

 • Gebruik van gericht beeldmateriaal op sociale media en de website.
  Bij het publiceren van gericht beeldmateriaal op de sociale media en de website van Privatum, zal hiervoor altijd jouw toestemming gevraagd worden.  Met gericht beeldmateriaal bedoelen we beelden waarbij de persoon duidelijk herkenbaar in beeld wordt gebracht (close-up, beeld gefocust op een bepaalde persoon, geposeerde foto, …)
 • Persoonsgegevens die verwerkt worden bij sollicitaties
  Privatum zoekt regelmatig nieuwe enthousiaste en gemotiveerde medewerkers om ons team te versterken. Tijdens de sollicitatie procedure worden persoonlijke gegevens zoals identificatie gegevens, competenties, curriculum vitae verwerkt. Indien je als sollicitant niet aangenomen wordt, zal Privatum altijd toestemming vragen om je gegevens zoals je CV bij te houden om je in de toekomst te contacteren.

 

5.3      Gebaseerd op wettelijke verplichting

 • Afnemen tevredenheidsonderzoek bij advies en/of een opleiding onder de KMO portefuille.
  Wanneer u bij het afnemen van een dienst of opleiding van Privatum beroep wenst te doen op de KMO portefeuille dienen wij hiervoor een tevredenheidsonderzoek af te nemen. Afhankelijk of het gaat om een dienst of een opleiding dient deze respectievelijk te worden ingevuld door de onderneming of door elke aanwezige persoon.

 

5.4      Gebaseerd op gerechtvaardigd belang

 • Gebruik van camerabeelden in en rond de gebouwen van Privatum.
  In en rond de gebouwen van Privatum hangen camera’s met als doel misdrijven tegen personen of goederen of overlast te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven.  Hiervoor wordt beeldmateriaal verzameld, verwerkt en bewaard.
 • Versturen van direct marketing.
  Privatum verstuurt direct marketing en verwerkt hierbij persoonlijke identificatiegegevens.  Privatum respecteert bijhorende regelgeving, waarbij enkel direct marketing verstuurd wordt indien er een klantenrelatie is, met betrekking tot dezelfde producten of diensten die Privatum zelf levert, en waarbij de betrokkene bij het vergaren van de informatie de mogelijkheid heeft gehad zich af te melden.  Daarnaast zal in elke mail de mogelijkheid gegeven worden om zich uit te schrijven.
 • Persoonsgegevens die verwerkt worden voor klanten- en leveranciersadministratie.
  Privatum legt een lijst (CRM) aan met contactgegevens van klanten, leveranciers en prospecten met als doel het versturen van commerciële boodschappen en voorstellen of voor het opvolgen van bestaande contracten en/of bestellingen. Deze lijst wordt ook aangewend om bestaande zakenrelaties uit te nodigen op netwerk-events.
 • Persoonsgegevens die verwerkt worden wanneer je Privatum contacteert voor vragen of informatie.
  Je kan als persoon contact opnemen met Privatum via verschillende kanalen (telefonisch, email, chat, contact formulier website, social media). De persoonsgegevens die je geeft via telefoon, mail, chat, een webformulier gebruiken we enkel om je antwoord te geven op je vragen.
 • Afnemen tevredenheidsonderzoek bij advies en/of een opleiding.
  Privatum hecht veel belang aan de kwaliteit van de geleverde diensten en opleidingen. Om een inzicht te verkrijgen in de ervaringen van de klanten en/of deelnemers zal Privatum gebruik maken van een tevredenheidsonderzoek na de geleverde dienst of opleiding. Op deze manier wil Privatum werken aan een constante verbetering van door ons geleverde producten.

 

6. MET WIE DELEN WE JE PERSOONSGEGEVENS?

Privatum deelt je persoonsgegevens niet met derden, tenzij

 • Privatum daarvoor je voorafgaande toestemming heeft ontvangen,
 • Privatum hiertoe verplicht wordt in het kader een regelgeving of juridische procedure
 • Privatum hiertoe worden verzocht door wetgevende of gerechtelijke instanties.
 • Privatum een event organiseert samen met partners of leveranciers. De deelnemerslijst zal ook aan de partners of leveranciers meegedeeld worden.
 • Privatum geheel of gedeeltelijk overgenomen wordt of opgesplitst wordt. In dit geval zal Privatum de derde de verplichting opleggen om de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Policy.

Privatum doet een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer consultants, studiebureaus (vb voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken) , tools (vb CRM systeem, mailing tool) en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd maar als verwerkers. Wij zien erop toe dat deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om je persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en ook onder geen enkel beding kenbaar maken aan derden.

 

7. BEVEILIGING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Privatum erkent dat de beveiliging van persoonsgegevens een onderdeel is van gegevensbescherming. Daardoor neemt Privatum gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerking of ongeoorloofde toegang teneinde misbruik te voorkomen.

Bij elke overdracht van persoonsgegevens aan een verwerker buiten de Europese Economische Ruimte (EER) doet Privatum dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en volgt Privatum de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming om afdoende waarborgen te garanderen.

 

8. BEWARING VAN JOUW PERSOONSGEGEVENS

Privatum bewaart jouw persoonlijke gegevens alleen voor de minimumperiode die nodig is om de, in deze privacyverklaring uiteengezette, doeleinden te vervullen. Tenzij bij het oplossen van geschillen of als een langere bewaartermijn wettelijk verplicht is. Niet-persoonlijke informatie kan zonder beperking in de tijd worden bewaard in functie van statistische doeleinden.

 

9. COOKIES

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internet logging informatie en gedragsinformatie te verzamelen. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag van de website bij te houden en om statistische rapporten over de website samen te stellen.

Meer informatie over ons cookiebeleid vind je op https://www.privatum.be/cookie-policy/

 

10. WAT ZIJN MIJN RECHTEN EN HOE KAN IK DEZE UITOEFENEN?

HOE KAN JE JE RECHTEN UITOEFENEN?

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@privatum.be.  Om elke ongeoorloofde openbaarmaking van je persoonsgegevens te voorkomen, kan Privatum meer informatie vragen om je identiteit te verifiëren.

Privatum heeft één maand de tijd om je aanvraag te beantwoorden. Deze periode begint te lopen wanneer Privatum  je aanvraag heeft ontvangen en over alle vereiste informatie beschikt om aan je aanvraag te voldoen.

Privatum zal de gevraagde informatie kosteloos verstrekken.

Wanneer verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, mag Privatum een redelijke vergoeding aanrekenen of kan Privatum het verzoek weigeren.

Indien je om een of andere reden aanneemt dat Privatum  je aanvraag niet correct behandeld heeft, kan je nogmaals contact opnemen met Privatum waarna we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing.

Voor de volledigheid informeren wij je dat, indien Privatum niet reageert op je aanvraag, deze weigert of indien ons antwoord niet voldoet aan je verwachtingen, je steeds het recht hebt een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( vroeger gekend als de Privacycommissie), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, of via het e-mailadres contact@apd-gba.be.

 

WAT ZIJN JE RECHTEN? 

 • Recht op inzage: Je kunt ons vragen welke persoonsgegevens wij van je verwerken, waarvoor wij die verwerken, welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken, met welke categorieën van derden wij je persoonsgegevens delen, wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens en – wanneer van toepassing – welke logica wij gebruiken bij het automatisch verwerken van persoonsgegevens.
 • Recht op rectificatie: Indien informatie niet correct is, kan je ons vragen om deze te corrigeren
 • Recht om je gegevens te wissen: Indien gegevens niet rechtmatig verwerkt worden of indien je gegevens niet langer nodig zijn dan het doel waarvoor ze verzameld zijn, kan je ons vragen om je gegevens te wissen.
 • Recht op beperking van verwerking: Door de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken kunnen jouw persoonsgegevens nog worden bijgehouden maar het gebruik ervan is beperkt. Wanneer je een verwerkingsbeperking hebt gevraagd, mogen we enkel nog uw gegevens opslaan. Dit wil zeggen dat er met uw gegevens geen andere verrichtingen meer kunnen gebeuren.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het feit dat jouw gegevens worden verwerkt als die verwerking berust op een algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van diegene die uw gegevens verwerkt. Bovendien kunt u ook dit recht van bezwaar laten gelden als je persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden. Dit recht van bezwaar geldt ook voor profilering die de basis vormt voor verwerkingen voor direct marketingdoeleinden.
 • Recht op terugtrekken van toestemming: Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens gebaseerd is op de grondslag toestemming, heb je ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: Je hebt het recht om de door jouw verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en heeft het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking waarbij de verwerking gebaseerd is op de rechtsgronden toestemming of contractuele relatie.